ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Σύμφωνα με το Καταστατικό, «Αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται μετά από έγγραφη αίτησή τους, εισήγηση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ. ιατροί Δερματολόγοι-Αφροδισιολόγοι που ασκούν το επάγγελμα εκτός Ελλάδος και Κύπρου. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. και του  εκλέγειν και  εκλέγεσθαι στα όργανα της Εταιρίας.»

Προκειμένου λοιπόν να εγγραφεί κάποιος ως Αντεπιστέλλον Μέλος, απαιτούνται να σταλούν σκαναρισμένα στη Γραμματεία της ΕΔΑΕ μέσω του email edae@edae.gr, ή edaegr@hotmail.com, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τα εξής έγγραφα:

 

Η Αίτηση νέου Αντεπιστέλλοντος Μέλους θα πρέπει να φέρει εκτός από την υπογραφή του αιτούντα και τις υπογραφές από δύο τακτικά μέλη της ΕΔΑΕ.  Επίσης, προκειμένου να είναι έγκυρη η εγγραφή, θα πρέπει να καταβληθούν στη Γραμματεία της ΕΔΑΕ 30€ για εγγραφή (καταβάλλεται άπαξ) και 30€ για ετήσια συνδρομή, δηλαδή συνολικά 60€, πριν την έναρξη της Συνέλευσης στην οποία θα γίνει η ψηφοφορία για την ανάδειξη των νέων μελών.

Αίτηση Νέου Αντεπιστέλλοντος Μέλους

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΔΑΕ