Νέα Εγκύκλιος για τα Συνέδρια & την Εκπαιδευτική Δραστηριότητα.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 164 «Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ) του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 43) στο ΚΕ.Σ.Υ και της αριθμ. Γ5α/ΓΠοικ.46340/18-6-2019 Υπουργικής απόφασης, περιέρχονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), που αφορούν στην έγκριση της οργάνωσης ή χρηματοδότησης συνεδρίων ή σεμιναρίων από φαρμακευτικές βιομηχανίες ή εμπορικές επιχειρήσεις, ή μέσω οποιασδήποτε διαφημιστικής, ή άλλης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών.

Η υλοποίηση των παραπάνω παρατίθεται αναλυτικά στο αρχείο που ακολουθεί:
 
Σχετικό αρχείο

Εκ μέρους της ΕΔΑΕ.
www.edae.gr