ΠΡΟΣΕΔΡΑ ΜΕΛΗ

Σύμφωνα με το Καταστατικό, «Πρόσεδρα μέλη εκλέγονται  ιατροί ειδικευόμενοι στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία που απασχολούνται στην Ελλάδα. Η διαδικασία εκλογής είναι η ίδια με αυτήν που εκλέγονται και τα τακτικά μέλη. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από τη Δ/νση της Κλινικής που εκπαιδεύονται. Δεν καταβάλλουν ετήσια συνδρομή και στερούνται δικαιώματος  ψήφου στις Γ.Σ. και του  εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της Εταιρίας.»

Προκειμένου λοιπόν να εγγραφεί κάποιος ως Πρόσεδρο Μέλος, απαιτούνται να σταλούν σκαναρισμένα στη Γραμματεία της ΕΔΑΕ μέσω του email edae@edae.gr, ή edaegr@hotmail.com τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τα εξής έγγραφα:

Αίτηση Νέου Πρόσεδρου Μέλους

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΔΑΕ