ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σύμφωνα με το Καταστατικό, «Τακτικά μέλη: Μπορούν να είναι Δερματολόγοι και Αφροδισιολόγοι Ιατροί, που έχουν τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδαή στην Κύπρο. Για την απόκτηση της ιδιότητος του τακτικού μέλους, κάθε υποψήφιο μέλος πρέπει  απαραιτήτως να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου ιατρικής σχολής, αντίγραφο τίτλου ειδικότητας και  πιστοποιητικό του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στο οποίο να φαίνεται ότι ασκεί νόμιμα την ιατρική στην Ελλάδα ή την Κύπρο. Επίσης, οφείλει να υποβάλλει δήλωση αποδοχής των όρων του παρόντος Καταστατικού. Η αίτησή του θα πρέπει να υποστηριχθεί εγγράφως από δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη της Εταιρείας. Η αίτηση υποβάλλεται για έγκριση σε μια από τις προσεχείς συνεδριάσεις της Γεν. Συνέλευσης της Εταιρείας, όπου γίνεται ψηφοφορία των παρόντων τακτικών μελών, και με απόλυτη πλειοψηφία παίρνεται η απόφαση για το υποψήφιο μέλος. Την ημέρα της ψηφοφορίας, ο υποψήφιος οφείλει να είναι παρών στη συνεδρίαση της εταιρείας.
Σε περίπτωση απουσίας του η συζήτηση της υποψηφιότητάς του αναβάλλεται, εκτός εάν έχει προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ. που κρίνει αιτιολογημένα ότι υπάρχει εύλογο κώλυμα απουσίας του από την Γεν. Συνέλευση.
Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, μπορεί ο αιτών να υποβάλλει νέα αίτηση, μετά από έναν τουλάχιστον χρόνο, με την ίδια διαδικασία.
Ο υποψήφιος που εκλέγεται τακτικό μέλος, αποκτά την ιδιότητα του τακτικού μέλους, αφού προηγουμένως καταθέσει στην εταιρεία τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού “για δικαίωμα εγγραφής και εισφοράς”, ακολούθως δε παραλαμβάνει τον τίτλο του εταίρου. Από την αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γεν. Συνέλευσης, ο νεοεκλεγείς αποκτά όλα τα δικαιώματα του τακτικού μέλους, εκτός του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, που θα το αποκτήσει μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον δύο ετών ως τακτικού μέλους, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού.»

Προκειμένου λοιπόν να εγγραφεί κάποιος ως Τακτικό Μέλος, απαιτούνται να σταλούν σκαναρισμένα στη Γραμματεία της ΕΔΑΕ μέσω του email edae@edae.gr, ή edaegr@hotmail.com τουλάχιστον 1 μήνα πριν από τη Γενική Συνέλευση, τα εξής έγγραφα:

 

Η Αίτηση νέου Τακτικού Μέλους θα πρέπει να φέρει εκτός από την υπογραφή του αιτούντα και τις υπογραφές από δύο τακτικά μέλη της ΕΔΑΕ.  Επίσης, προκειμένου να είναι έγκυρη η εγγραφή, θα πρέπει να καταβληθούν στη Γραμματεία της ΕΔΑΕ 30€ για εγγραφή (καταβάλλεται άπαξ) και 30€ για ετήσια συνδρομή, δηλαδή συνολικά 60€, πριν την έναρξη της Συνέλευσης στην οποία θα γίνει η ψηφοφορία για την ανάδειξη των νέων μελών.

Αίτηση Νέου Τακτικού Μέλους

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΔΑΕ