Ατοπική δερματίτιδα και COVID-19

Ημερομηνία: 27/04/2020
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες από την American Academy of Dermatology ή την European Academy of Dermatology and Venereology για τον χειρισμό των ασθενών με ατοπική δερματίτιδα . Ισχύουν οι συστάσεις για όλους τους δερματολογικούς ασθενείς .

Συγκεκριμένα:

  • Ασθενείς που λαμβάνουν συστηματική ανοσοκατασταλτική θεραπεία και δεν είναι θετικοί για COVID-19: Δεν υπάρχουν αποδείξεις για διακοπή της θεραπείας στους ασθενείς αυτούς. Επαφίεται στην κρίση του θεράποντος ιατρού να σταθμίσει το όφελος συγκριτικά με τον κίνδυνο.
  • Ασθενείς που λαμβάνουν συστηματική ανοσοκατασταλτική θεραπεία και είναι θετικοί για COVID-19: Συστήνεται η διακοπή της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας μέχρι πλήρους ανάρρωσης από την λοίμωξη. Ισχύουν οι οδηγίες για τη χορήγηση βιολογικών παραγόντων σε ασθενείς με ενεργό λοίμωξη.
  • Ασθενείς που διέκοψαν την ανοσοκατασταλτική θεραπεία εξαιτίας λοίμωξης με COVID-19. Συνιστάται η επανέναρξη της θεραπείας με την προϋπόθεση ότι έχουν αναρρώσει πλήρως.
  • Ασθενείς που αξιολογούνται για έναρξη ανοσοκατασταλτικής θεραπείας: Επαφίεται στην κρίση του θεράποντος ιατρού να σταθμίσει το όφελος συγκριτικά με τον κίνδυνο σε εξατομικευμένη βάση αναγνωρίζοντας τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να επιφέρει μια λοίμωξη από COVID-19.

H International League of Dermatological Societies παρέχει επιπλέον οδηγίες για τους ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα.

  • Τα μέχρι τώρα δεδομένα συνηγορούν ότι η χορήγηση dupilumab (IL-4/13 antagonist) στην εγκεκριμένη δόση σε ασθενείς με μέτρια/σοβαρή ατοπική δερματίτιδα δεν σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο λοίμωξης από COVID-19.
  • H λήψη Ciclosporin και azathioprine είναι δυνατόν να σχετίζονται με ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο για λοίμωξη από ιογενείς λοιμώξεις.
  • Η λήψη prednisolone σε δόση >20mgs ημέρα σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο για ιογενείς λοιμώξεις.

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

ww.edae.gr