ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 - Συστάσεις σε ασθενείς με δερματικό λέμφωμα

Ημερομηνία: 06/06/2020
Οι ασθενείς με δερματικό λέμφωμα είναι σε μεγάλο ποσοστό ανοσοκατασταλμένοι είτε λόγω του ίδιου του νοσήματος είτε λόγω των συστηματικών θεραπειών που ενδεχομένως λαμβάνουν. Πέραν αυτού πρόκειται συχνά για άτομα τρίτης ηλικίας και με άλλα συνοδά νοσήματα. Ιδιαιτέρως για τους ασθενείς με λεμφώματα χαμηλής κακοήθειας (π.χ. πρώιμο στάδιο σπογγοειδούς μυκητίασης, λεμφωματοειδής βλατίδωση) δεν θεωρούνται ανοσοκατεσταλμένοι οπότε εμπίπτουν στις γενικές οδηγίες προφύλαξης από τον SARS-Cov-2.

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσιευμένες συστάσεις του USCLC (United States Cutaneous LymphomaConsortium) και αναφορικά με την τρέχουσα πανδημία, οι θεραπείες που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση των δερματικών λεμφωμάτων κατατάσσονται στις εξής ομάδες, αναλόγως με τον πιθανολογούμενο βαθμό ανοσοκαταστολής που δύναται να επιφέρουν:

Χαμηλού ρίσκου:

Τοπικά κορτικοειδή, γέλη Μεχλωραιθαμίνης, τοπικά Ρετινοειδή, Ιμικουιμόδη, Αντιϊσταμινικά.

Οι ασθενείς που λαμβάνουν μόνο τοπικές θεραπείες θα πρέπει να ακολουθούν τις συστάσεις προφύλαξης από τον SARS-Cov-2 που εφαρμόζονται στο γενικό πληθυσμό. Δεν συστήνεται μεταβολή της θεραπείας.

Ενδιάμεσου ρίσκου:

Συστηματικά Ρετινοειδή (Μπεξαροτένη, Ασιτρετίνη), Μεθοτρεξάτη, Ιντερφερόνη-α, Βορινοστάτη, συστηματικά Κορτικοστεροειδή.

Για τους ασθενείς που έχουν κάνει ήδη έναρξη της αγωγής συστήνεται συνέχιση αυτής. Για τους ασθενείς στους οποίους δεν έχει γίνει έναρξη τέτοιων θεραπειών δύναται να μετατεθεί σε μελλοντικό χρόνο και αντικατασταθούν από τοπικές θεραπείες, εφόσον αυτό δεν θα επηρεάσει σημαντικά τη θεραπευτική έκβαση και με τη σύμφωνη πάντα γνώμη του θεράποντος ιατρού. Τέλος, κατά την εφαρμογή τέτοιων θεραπειών προτείνεται η ελάχιστη δυνατή εργαστηριακή παρακολούθηση των ασθενών προκειμένου να αποφεύγεται η άσκοπη έκθεσή τους σε πιθανές εστίες μετάδοσης του ιού.

Υψηλού ρίσκου:

Φωτοθεραπεία , Ακτινοθεραπεία, Τ SEB.

Πρόκειται για θεραπείες με μικρή μεν επίδραση στο ανοσολογικό προφίλ των ασθενών αλλά ιδιαιτέρως απαιτητικές λόγω του μεγάλου αριθμού συνεδριών και την ανάγκη διενέργειάς τους σε οργανωμένη μονάδα υγείας που αυξάνουν τη συνολική πιθανότητα προσβολής από τον ιό. Ειδικά για την φωτοθεραπεία προτείνεται η αντικατάσταση με άλλες τοπικές θεραπείες όποτε αυτό είναι κλινικά αποδεκτό. Μogamulizumab, Β rentuximab, Ρομιδεψίνη, Πραλατεξάτη, Γεμσιταμπίνη, άλλες χημειοθεραπείες.

Πρόκειται για θεραπείες κατεξοχήν ανοσοκατασταλτικές λόγω της βιολογικής τους δράσης. Απαιτείται συνήθως σημαντικός αριθμός συνεδριών οι οποίες θα πρέπει να γίνονται σε οργανωμένο νοσοκομειακό περιβάλλον, στοιχεία που αυξάνουν περεταίρω την πιθανότητα προβολής από τον ιό. Συστήνονται παράταση των μεσοδιαστημάτων της θεραπείας ή μείωση της δόσης σύμφωνα με τη σύσταση του θεράποντος ιατρού.

Αλλογενής μεταμόσχευση, πολύχημειοθεραπείες (π.χ. CHOP), Α lemtuzumab, Φλουνταραμπίνη

Οι θεραπείες αυτές θα πρέπει να αποφεύγονται όποτε αυτό είναι εφικτό καθώς δύναται να προκαλέσουν σοβαρή κυτταροπενία, επομένως αύξηση της πιθανότητας σοβαρών επιπλοκών μετά από προσβολή από τον COVID 19.

Για όλους τους ασθενείς με δερματικό λέμφωμα συστήνεται η επικοινωνία τον θεράποντα ιατρό τους προκειμένου να ενημερωθεί για τα παραπάνω . Η οποιαδήποτε τροποποίηση της θεραπευτικής αγωγής είναι αποκλειστική ευθύνη του ιατρού και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή χωρίς προηγούμενη συνεννόηση.

Βιβλιογραφία

Zic JA, Ai W, Akilov OE et al. United States Cutaneous Lymphoma Consortium recommednations for treatment of cutaneous lymphomas during the COVID-19 pandemic. J Am Acad Dermatol 2020

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

ww.edae.gr