Π.Μ.Σ «Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία και Αλλεργιολογία».

Ημερομηνία: 30/09/2020
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ στη «Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία και Αλλεργιολογία» είναι να στοχεύσει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις σύγχρονες κλινικές και εργαστηριακές διαγνωστικές μεθόδους της Δερματολογίας και Αλλεργιολογίας.

Σκοπός του ΠΜΣ «Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία και Αλλεργιολογία» είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύτατο πεδίο της διαγνωστικής προσπέλασης των δερματικών και αλλεργικών νοσημάτων με την χρήση τόσο κλινικών όσο και εργαστηριακών τεχνικών. Επιπρόσθετος σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν πλήρως στην πρακτική εφαρμογή των διαγνωστικών τεχνικών και στην ορθολογική ερμηνεία των εργαστηριακών μεθόδων ώστε να εφαρμόζουν ορθολογικά και έγκυρα διαγνωστικούς αλγόριθμους στην Δερματολογία και Αλλεργιολογία. Η χρήση νέων διαγνωστικών μεθόδων που απαιτούν θεωρητική κατάρτιση στις αρχές τους, εξοικείωση στην πρακτική εφαρμογή τους και γνώση των ειδικών παθοφυσιολογικών μηχανισμών.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να στελεχώσουν Κλινικές και Μονάδες Δερματολογίας και Αλλεργιολογίας τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα, που εφαρμόζουν σύγχρονες διαγνωστικές τεχνικές, να διδάσκουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ το συναφές γνωστικό αντικείμενο και να απασχοληθούν σε θέσεις (π.χ. της φαρμακευτικής βιομηχανίας και εφαρμοσμένης ιατρικής τεχνολογίας) που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση και γνώση στην διαγνωστική προσπέλαση δερματικών ή και αλλεργικών παθήσεων και στις ειδικές μεθόδους που εφαρμόζονται.

Δημήτρης Ρηγόπουλος , Διοικητής - Διευθυντής

Σοκολάκη Ρένα, Γραμματέας Μεταπτυχιακού Προγράμματος | Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική - Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων "Ανδρέας Συγγρός"

Τηλ.: 210.72.65.209

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

ww.edae.gr