Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας και Αντιμετώπισης του Καρκίνου (EORTC)
«ΕΟRTC CLTF 2019: Insights in research and patient care»
26-28 Σεπτεμβρίου 2019, Αθήνα (Ζάππειον Μέγαρον)
Πληροφορίες: www.eortccltf2019.com

Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας και Αντιμετώπισης του Καρκίνου (EORTC)
«ΕΟRTC CLTF 2019: Insights in research and patient care»
26-28 Σεπτεμβρίου 2019, Αθήνα (Ζάππειον Μέγαρον)
Πληροφορίες: www.eortccltf2019.comΕτήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας και Αντιμετώπισης του Καρκίνου (EORTC)
«ΕΟRTC CLTF 2019: Insights in research and patient care»
26-28 Σεπτεμβρίου 2019, Αθήνα (Ζάππειον Μέγαρον)
Πληροφορίες: www.eortccltf2019.com