Υποτροφίες

Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΔΑΕ 2019

 

1. Δύο (2) «μετεκπαιδευτικές» υποτροφίες έως 6.000€ έκαστη, για μετεκπαίδευση ειδικευμένων δερματολόγων - αφροδισιολόγων σε αναγνωρισμένο κέντρο του εξωτερικού πάνω σε γνωστικό αντικείμενο που αφορά: Κλινική Δερματολογία, Επιδημιολογία Δερματικών Νόσων, Παιδιατρική Δερματολογία, Επεμβατική Δερματολογία, Ερευνητική Δερματολογία, Δερματο-ογκολογία ή Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα/Αφροδισιολογία. Η υποτροφία χορηγείται μετά από συνεννόηση και αποδοχή του υποψηφίου από το κέντρο του εξωτερικού.

2. Πέντε (5) «βραχείας μετεκπαίδευσης» υποτροφίες έως 2.000€ έκαστη, για βραχεία μετεκπαίδευση ή παρακολούθηση σε αναγνωρισμένο κέντρο του εξωτερικού ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο (course) με συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο (για ειδικευμένους ιατρούς).

3. Πέντε (5) «συνεδριακές» υποτροφίες έως 1.500€ έκαστη, για παρακολούθηση ευρωπαϊκού δερματολογικού συνεδρίου (π.χ. EADV, ESDR, άλλο διεθνές δερματολογικό συνέδριο με μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης) σε ειδικευόμενους ιατρούς.

  • Δικαίωμα αίτησης για συνεδριακή υποτροφία έχουν μόνο οι ειδικευόμενοι από το 2ο έτος και πάνω.
  • Κάθε υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει μαζί με την αίτησή του, το πιστοποιητικό παρακολούθησης τουλάχιστον ενός συνεδρίου της ΕΔΑΕ της προηγούμενης χρονιάς.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 45 ετών και εν ενεργεία Μέλη της ΕΔΑΕ.
  • Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για όλες τις κατηγορίες υποτροφιών, έως 31/5/2019

Απαραίτητα στοιχεία υποβολής υποψηφιότητας:

  • Επιστολή προς το ΔΣ της ΕΔΑΕ με τους λόγους υποβολής της αίτησης για υποτροφία
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα από την εφορία
  • Γράμμα αποδοχής από κέντρο εξωτερικού για μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα
  • Για συνεδριακές υποτροφίες ειδικευομένων: συστατική επιστολή από Διευθυντή Κλινικής ή Υπεύθυνο Προγράμματος Εκπαίδευσης

Η υποβολή των στοιχείων μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά, στη διεύθυνση της ΕΔΑΕ (Μιχαλακοπούλου 155, 11527 Αθήνα) ή με fax: 210-7470014 ή με email: edae@edae.gr.

Οι υποψήφιοι δύναται να υποβληθούν σε προφορική συνέντευξη από το ΔΣ της ΕΔΑΕ με την κατάθεση των στοιχείων τους, ενώ όσοι επιλεγούν, υποχρεούνται στη σύναψη σύμβασης με την ΕΔΑΕ, ώστε σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης της μετεκπαίδευσης, να δεσμεύονται από το νόμο ότι θα επιστρέψουν το ποσό της υποτροφίας.

*Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η άριστη γνώση της γλώσσας στο κέντρο μετεκπαίδευσης των υποψηφίων.

**Προηγούμενη εκπαίδευση, κλινική ή ερευνητική ενασχόληση ή δημοσιευμένο έργο πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της υποτροφίας θα αξιολογηθεί θετικά από το ΔΣ.

*** Προτεραιότητα δίδεται στα άτομα που δεν έχουν λάβει στο παρελθόν υποτροφία της ΕΔΑΕ (για οποιοδήποτε τύπο υποτροφίας).